Privacyverklaring website Stichting Vechtstreekmuseum

Stichting Vechtstreekmuseum, gevestigd aan Diependaalsedijk 19b, 3601 GH  Maarssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.vechtstreekmuseum.nl

Diependaalsedijk 19b

3601 GH  Maarssen

+31 346 55 4440

Piet Oudhof is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Vechtstreekmuseum Hij/zij is te bereiken via secretaris@vechtstreekmuseum.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Vechtstreekmuseum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten (bijvoorbeeld door deelname aan onze activiteiten of bezoek aan ons museum) en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld door het verstrekken van bruiklenen).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voorletters/Voornaam
 2. Achternaam
 3. Adresgegevens, inclusief postcode en woonplaats (bruikleenovereenkomst)
 4. Telefoonnummer (bestelling kaarten/deelname activiteit)
 5. E-mailadres (bestelling kaarten/deelname activiteit, aanmelding nieuwsbrief, contactverzoek)
 6. Bankrekeningnummer (bestelling kaarten/deelname activiteit)
 7. IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via pz@vechtstreekmuseum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Vechtstreekmuseum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief (1,2,5,7)
 • Uw deelname aan activiteiten en/of bezoek van het museum mogelijk te maken(1,2,3,4,5,6,7)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in het kader van hetgeen waarvoor u ons uw gegevens heeft verstrekt (1,2,4,5,7)
 • Het afhandelen van uw betaling (1,2,6,7)
 • ten behoeve van beveiliging van de site en bescherming tegen ongeoorloofd gebruik (7)
 • Stichting Vechtstreekmuseum verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Vechtstreekmuseum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Vechtstreekmuseum) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Vechtstreekmuseum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Personalia Afhankelijk van doel Zie bewaartermijn/reden bij overige gegevens
Adresgegevens Tot einde bruikleen T.b.v. retournering, naleving overeenkomst
Telefoonnummer Tot einde activiteit/bezoek T.b.v. eventuele annulering/wijzigingen, aanwezigheid
E-mailadres    
        Deelname activiteit/bezoek Tot einde activiteit/bezoek T.b.v. eventuele annulering/wijzigingen, aanwezigheid
        Nieuwsbrief Tot wederopzegging T.b.v. toesturen nieuwsbrief
        Contactverzoek Tot afwikkeling verzoek T.b.v. beantwoording vraag/verzoek
Bankrekeningnummer 7 jaar na einde boekjaar Om te voldoen aan onze fiscale verplichtingen

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Vechtstreekmuseum verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (bijvoorbeeld als wij een activiteit gezamenlijk organiseren met een of meer andere partijen) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende externe partijen:

 

Mailchimp Verzenden nieuwsbrief https://mailchimp.com/legal/privacy/
Global Ticket Bezoek en deelname activiteiten https://globalticket.nl/static/files/Privacy-policy.pdf

 

Mailchimp is gevestigd in Atlanta, Verenigde Staten van Amerika. Wij verstrekken geen gegevens aan andere bedrijven of instellingen buiten de EU, tenzij wettelijke verplichtingen ons daartoe dwingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Vechtstreekmuseum gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Vechtstreekmuseum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pz@vechtstreekmuseum.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Vechtstreekmuseum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Vechtstreekmuseum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vechtstreekmuseum.nl.

Meld uzelf aan voor de nieuwsbrief
 © 2024 Vechtstreek Museum
Webdesign: JHmedia