Voor de ANBI-registratie zijn de volgende gegevens beschikbaar:

 

Naam: Stichting Vrienden van het Vechtstreekmuseum

Adres: Diependaalsedijk 19b

3601 GH Maarssen

telefoon: +31 (0)346 554440

email: vrienden@vechtstreekmuseum.nl

Rekening nr. RABO: NL05RABO0157681904

 

RSIN: 807262948

Nummer Kamer van Koophandel: 30147722

 

Bestuurssamenstelling:

Dhr. G.J.P. (Ad) Maaswinkel, voorzitter

Dhr. H.H. (Bert) Appeldoorn, secretaris

Dhr. R. (Ronald) Noordenbos, penningmeester

Mevr. W.A. (Lynn) Goossens, lid

Doelstelling: 

  • het verlenen van morele, financiële, materiële en/of organisatorische steun aan het Vechtstreekmuseum;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan: 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

  • het inzamelen van financiële en andere middelen ter ondersteuning;
  • het beheren van gelden en andere vermogensbestanddelen ten behoeve van het Vechtstreekmuseum en door haar aangewezen andere instellingen
  • het creëren van maatschappelijk draagvlak voor het Vechtstreekmuseum
  • het verzorgen van promotie van het Vechtstreekmuseum;
  • het zijn van een overlegpartner voor het bestuur van het Vechtstreekmuseum en gevraagd en ongevraagd te adviseren en een klankbord te vormen voor (het bestuur van) het Vechtstreekmuseum en het onderhouden van de contacten met -en inventariseren van de wensen van het publiek;
  • het organiseren en onderhouden van een vrijwilligersnetwerk ter ondersteuning van de werkzaamheden van (de Vrienden van) het Vechtstreekmuseum;
  • het publiceren, uitgeven, dan wel doen uitgeven van werken die raakvlakken hebben met de doelstelling, zowel schriftelijk als op elke andere (digitale) wijze;
  • het verlenen van alle verdere ondersteuning aan het Vechtstreekmuseum op elke mogelijke wijze.

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verslag 2019:

In 2019 is het aantal Vrienden nagenoeg stabiel gebleven. Aan het einde van het jaar waren er 67 Vrienden ingeschreven. Verder waren er contacten met diverse lokale bedrijven die doneren aan de stichting. Bij de werving van de ondersteuners worden zij uiteraard gewezen op de fiscale aftrekregeling op grond van de Geefwet.

Vrienden kunnen het museum bezoeken, zij ontvangen de nieuwsbrief en bij speciale, samen met het museumbestuur vast te stellen, gelegenheden worden zij uitgenodigd. Zo gebeurde dat bij de opening van tentoonstellingen en was er ook een exclusieve rondleiding bij de Hans van Bemmeltentoonstelling

Met het oog op het 25-jarig bestaan van het museum in 2020 zijn verschillende zaken in samenwerking met het museumbestuur in voorbereiding genomen.

Balans en Staat van Baten en Lasten 2019

Balans 2018-2019
Bedragen in Euro’s
Activa 31-12-18 31-12-19 Passiva 31-12-18 31-12-19
Kas 0 0 Vermogen 8.515 10.340
Bankrek. 8.468 10.293      
Spaarrek. 47 47      
Totaal 8.515 10.340 Totaal 8.515 10.340
           
               
Baten /Lasten 2019      
Bedragen in Euro’s        
  Baten   Lasten      
  Vrienden/giften 2.000 Bankkosten            175  
    Resultaat         1.825  
         
  Totaal 2.000 Totaal 2.000  
               

 

Meld uzelf aan voor de nieuwsbrief
 © 2021 Vechtstreek Museum
Webdesign: JHmedia