Voor de ANBI-registratie zijn de volgende gegevens beschikbaar:

 

Naam: Stichting Vrienden van het Vechtstreekmuseum

Adres: Diependaalsedijk 19b

3601 GH Maarssen

telefoon: +31 (0)346 554440

email: vrienden@vechtstreekmuseum.nl

Rekening nr. RABO: NL05RABO0157681904

 

RSIN: 807262948

Nummer Kamer van Koophandel: 30147722

 

Bestuurssamenstelling:

Dhr. H.H. (Bert) Appeldoorn, voorzitter

Dhr. P.M. (Piet) Oudhof, secretaris

Dhr. R. (Ronald) Noordenbos, penningmeester

Mevr. W.A. (Lynn) Goossens, lid

 

Doelstelling: 

  • het verlenen van morele, financiële, materiële en/of organisatorische steun aan het Vechtstreekmuseum;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan: 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

  • het inzamelen van financiële en andere middelen ter ondersteuning;
  • het beheren van gelden en andere vermogensbestanddelen ten behoeve van het Vechtstreekmuseum en door haar aangewezen andere instellingen
  • het creëren van maatschappelijk draagvlak voor het Vechtstreekmuseum
  • het verzorgen van promotie van het Vechtstreekmuseum;
  • het zijn van een overlegpartner voor het bestuur van het Vechtstreekmuseum en gevraagd en ongevraagd te adviseren en een klankbord te vormen voor (het bestuur van) het Vechtstreekmuseum en het onderhouden van de contacten met -en inventariseren van de wensen van het publiek;
  • het organiseren en onderhouden van een vrijwilligersnetwerk ter ondersteuning van de werkzaamheden van (de Vrienden van) het Vechtstreekmuseum;
  • het publiceren, uitgeven, dan wel doen uitgeven van werken die raakvlakken hebben met de doelstelling, zowel schriftelijk als op elke andere (digitale) wijze;
  • het verlenen van alle verdere ondersteuning aan het Vechtstreekmuseum op elke mogelijke wijze.

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verslag 2022:

In 2022 is het aantal Vrienden opnieuw flink gegroeid. Vrienden kunnen het museum gratis bezoeken, zij ontvangen de nieuwsbrief en bij speciale, samen met het museumbestuur vast te stellen, gelegenheden worden zij uitgenodigd.

Verder waren er contacten met diverse lokale bedrijven die doneren aan de stichting. Bij de werving van de ondersteuners worden zij uiteraard gewezen op de fiscale aftrekregeling op grond van de Geefwet.

Op 29 april 2022 en 9 december 2022 vonden speciaal voor de Vrienden in het Vechtstreekmuseum bijeenkomsten plaats ter gelegenheid van nieuwe wisseltentoonstellingen in het Vechtstreekmuseum.

In 2022 hebben de Vrienden wederom een bijdrage geleverd aan het meer professioneel inlijsten van bepaalde collectiestukken door het Vechtstreekmuseum.

 

Balans en Staat van Baten en Lasten 2022

Balans 2022
Bedragen in Euro’s
Activa 31-12-21 31-12-22 Passiva 31-12-21 31-12-22
Kas 0 0 Vermogen 8.697 10.061
Bankrek. 8.697 10.061
Spaarrek. 0 0
Totaal 8.697 10.061 Totaal 8.697 10.061
           
Baten /Lasten 2022    
Bedragen in Euro’s      
Baten   Lasten    
Vrienden/giften 2.425 Uitgaven            1.061
Resultaat         1.364
Totaal 2.425 Totaal 2.425
           

Specificatie uitgaven:

167 bankkosten

324 inlijsten schoolplaten collectie Vechtstreekmuseum

523 kosten bijeenkomsten Vrienden op 29-04 en 09-12

47 presentjes inleiders bij bijeenkomsten van de Vrienden

 

 

 

 

 

Meld uzelf aan voor de nieuwsbrief
 © 2024 Vechtstreek Museum
Webdesign: JHmedia