Voor de ANBI-registratie zijn de volgende gegevens beschikbaar:

 

Naam: Stichting Vrienden van het Vechtstreekmuseum

Adres: Diependaalsedijk 19b

3601 GH Maarssen

telefoon: +31 (0)346 554440

email: vrienden@vechtstreekmuseum.nl

Rekening nr. RABO: NL05RABO0157681904

 

RSIN: 807262948

Nummer Kamer van Koophandel: 30147722

 

Bestuurssamenstelling:

Dhr. G.J.P. Maaswinkel, voorzitter tot 1 juni 2021

Dhr. H.H. (Bert) Appeldoorn, tot 1 juni 2021 secretaris en vanaf 1 juni 2021 voorzitter

Dhr. P.M. (Piet) Oudhof, secretaris per 1 juni 2021

Dhr. R. (Ronald) Noordenbos, penningmeester

Mevr. W.A. (Lynn) Goossens, lid

 

Doelstelling: 

  • het verlenen van morele, financiële, materiële en/of organisatorische steun aan het Vechtstreekmuseum;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan: 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

  • het inzamelen van financiële en andere middelen ter ondersteuning;
  • het beheren van gelden en andere vermogensbestanddelen ten behoeve van het Vechtstreekmuseum en door haar aangewezen andere instellingen
  • het creëren van maatschappelijk draagvlak voor het Vechtstreekmuseum
  • het verzorgen van promotie van het Vechtstreekmuseum;
  • het zijn van een overlegpartner voor het bestuur van het Vechtstreekmuseum en gevraagd en ongevraagd te adviseren en een klankbord te vormen voor (het bestuur van) het Vechtstreekmuseum en het onderhouden van de contacten met -en inventariseren van de wensen van het publiek;
  • het organiseren en onderhouden van een vrijwilligersnetwerk ter ondersteuning van de werkzaamheden van (de Vrienden van) het Vechtstreekmuseum;
  • het publiceren, uitgeven, dan wel doen uitgeven van werken die raakvlakken hebben met de doelstelling, zowel schriftelijk als op elke andere (digitale) wijze;
  • het verlenen van alle verdere ondersteuning aan het Vechtstreekmuseum op elke mogelijke wijze.

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verslag 2021:

In 2021 is het aantal Vrienden flink gegroeid. Aan het einde van het jaar waren er 75 Vrienden ingeschreven (ultimo 2020 65). Verder waren er contacten met diverse lokale bedrijven die doneren aan de stichting. Bij de werving van de ondersteuners worden zij uiteraard gewezen op de fiscale aftrekregeling op grond van de Geefwet.

Vrienden kunnen het museum bezoeken, zij ontvangen de nieuwsbrief en bij speciale, samen met het museumbestuur vast te stellen, gelegenheden worden zij uitgenodigd.

Op 24 september 2021 vond speciaal voor de Vrienden in het Vechtstreekmuseum een bijeenkomst plaats waar aan het museum een prachtig schilderij van de schilder Ligtelijn werd overhandigd.

In 2021 hebben de Vrienden ook een bijdrage geleverd aan het meer professioneel inlijsten van bepaalde collectiestukken door het Vechtstreekmuseum.

 

 

 

Balans en Staat van Baten en Lasten 2021

Balans 2021
Bedragen in Euro’s
Activa 31-12-20 31-12-21 Passiva 31-12-20 31-12-21
Kas 0 0 Vermogen 11.485 8.697
Bankrek. 11.485 8.697
Spaarrek. 0 0
Totaal 11.485 8.697 Totaal 11.485 8.697
           
Baten /Lasten 2021    
Bedragen in Euro’s      
Baten   Lasten    
Vrienden/giften 2.385 Uitgaven            5.173
Resultaat         -2.788
Totaal 2.385 Totaal 2.385
           

 

Specificatie uitgaven:

161 bankkosten

3800 schenking schilderij Ligtelijn aan Vechtstreekmuseum

197 kosten bijeenkomst Vrienden 24 september 2021

1015 kosten van inlijsten collectiestukken Vechtstreekmuseum

 

 

Meld uzelf aan voor de nieuwsbrief
 © 2023 Vechtstreek Museum
Webdesign: JHmedia