Stichting Vrienden van het Vechtstreekmuseum

Vriend worden?

Voor de ANBI-registratie zijn de volgende gegevens beschikbaar:
Naam: Sichting Vrienden van het Vechtstreekmuseum
Adres: Diependaalsedijk 19b
3601 GH Maarssen
telefoon: +31 (0)346 554440
email: vrienden@vechtstreekmuseum.nl
Rekening nr. RABO: NL05RABO0157681904

RSIN: 807262948
Nummer Kamer van Koophandel: 30147722

Bestuurssamenstelling:
Dhr. G.J.P. (Ad) Maaswinkel, voorzitter
Dhr. H.H. (Bert) Appeldoorn, secretaris
Dhr. R. (Ronald) Noordenbos, penningmeester
Mevr. W.A. (Lynn) Goossens-Schaede, lid

Doelstelling:

  • het verlenen van morele, financiële, materiële en/of organisatorische steun aan het Vechtstreekmuseum;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan:

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

  • het inzamelen van financiële en andere middelen ter ondersteuning;
  • het beheren van gelden en andere vermogensbestanddelen ten behoeve van het Vechtstreekmuseum en door haar aangewezen andere instellingen
  • het creëren van maatschappelijk draagvlak voor het Vechtstreekmuseum en –
  • het verzorgen Van promotie van het Vechtstreekmuseum;
  • het zijn van een overlegpartner voor het bestuur van het Vechtstreekmuseum en gevraagd en ongevraagd te adviseren en een klankbord te vormen voor (het bestuur van) het Vechtstreekmuseum en het onderhouden van de contacten met -en inventariseren van de wensen van het publiek;
  • het organiseren en onderhouden van een vrijwilligersnetwerk ter ondersteuning van de werkzaamheden van (de Vrienden van) het Vechtstreekmuseum;
  • het publiceren, uitgeven, dan wel doen uitgeven van werken die raakvlakken hebben met de doelstelling, zowel schriftelijk als op elke andere (digitale) wijze;
  • het verlenen van alle verdere ondersteuning aan het Vechtstreekmuseum op elke mogelijke wijze.

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Activiteiten 2017:

In 2017 is met de werving van Vrienden en sponsoren weer een stap voorwaarts gemaakt. Eind 2017 waren er 61 Vrienden ingeschreven en waren er contacten met diverse lokale bedrijven die doneren aan de stichting. Bij de werving van de ondersteuners worden zij uiteraard gewezen op de fiscale aftrekregeling op grond van de Geefwet.

Vrienden het museum kunnen bezoeken, zij ontvangen de nieuwsbrief en bij speciale, samen met het museumbestuur vast te stellen, gelegenheden worden zij uitgenodigd. Dat is in 2017 gebeurd bij de opening van de verschillende tentoonstellingen, lezingen en concerten.

Blij verrast was het Stichtingsbestuur met de schenking van een Stichting die niet nader genoemd wenst te worden. De schenkster vertrouwt het bestuur toe de gelden aan te wenden voor verzoeken van het museumbestuur voor incidentele ondersteuning gericht op de infrastructuur, de dagelijkse bedrijfsvoering en collectie.

Balans en Staat van Baten en Lasten 2017

Activiteiten 2016:

In 2016 is naast de verdere vormgeving van de organisatie ook gewerkt aan de werving van Vrienden en het aantrekken van sponsoren. Eind 2016 waren er 35 Vrienden ingeschreven en waren er contacten met diverse instellingen om te doneren aan de stichting. Dit heeft een verder vervolg in 2017 gekregen. Bij het werven van Vrienden worden zij ook gewezen op de voordelen die de fiscus biedt bij schenking aan het museum en de Vriendenstichting op grond van de Geefwet.
Met het bestuur van het museum zijn de afspraken gemaakt over de tegenprestaties van het Vriend zijn. Deze komen er op neer, dat Vrienden het museum kunnen bezoeken, de nieuwsbrief ontvangen en bij speciale, samen met het museumbestuur vast te stellen, gelegenheden worden uitgenodigd.
In verband  met de modernisering/verbouwing van het museum heeft de Stichting 10.000 Euro geschonken. Deze aanpasing gebeurde gelijktijdig met de verbouwing van het gedeelte dat de gemeente in eigen beheer heeft ten behoeve van (sanitaire) voorzieningen voor de boottoeristen.

Balans en Staat van Baten en Lasten 2015 en 2016

 

 

Meld uzelf aan voor de nieuwsbrief